Sökning: "Mouna Esmaeilzadeh"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mouna Esmaeilzadeh.

  1. 1. Towards a Novel Treatment of Huntington´s Disease

    Författare :Mouna Esmaeilzadeh; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : The function of the human brain is based on complex interactions between billions of neurons. The brain function declines as a result of normal aging, but is also disturbed in neuropsychiatric and neurodegenerative disorders. LÄS MER