Sökning: "Monika Wallmon"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Monika Wallmon.

  1. 1. A Manifesto for Anarchist Entrepreneurship Provocative Demands for Change and the Entrepreneur

    Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Monika Wallmon; Uppsala universitet.; Högskolan i Gävle.; [2014]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activism; Social Art; Social Change; Emancipation;

    Sammanfattning : This manifesto takes a broad and critical approach to entrepreneurial research. The author consciously uses a provocative way of arguing for the importance of challenging received academic wisdom about entrepreneurship.It is a manifesto that spells out why we should question the idea that entrepreneurship research is neutral. LÄS MER