Sökning: "Monika Lindbekk"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Monika Lindbekk.

  1. 1. Inscribing Islamic shari‘a in Egyptian marriage and divorce law: continuity and rupture

    Detta är en avhandling från University of Oslo, Faculty of Law

    Författare :Monika Lindbekk; [2016]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER