Sökning: "Mona Aldestam"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mona Aldestam.

  1. 1. EC State aid rules An analysis of the selectivity criterion

    Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen

    Författare :Mona Aldestam; Uppsala universitet.; [2005]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European law; EC State aid; Taxation; Derogation; Benchmark; Norm; Selectivity criterion; Justifications; Europarätt; LAW JURISPRUDENCE Other law European law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt EU-rätt; Jurisprudence; Allmän rättslära;

    Sammanfattning : The application of Art. 87(1) EC to taxes above all is connected to the application of the derogation method, which appears to be part of the selectivity criterion. This dissertation examines the application of the derogation method and the assessment of the selectivity criterion applied to taxes, primarily de lege lata, but also de lege ferenda. LÄS MER