Sökning: "Mohammed Ali Riahi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mohammed Ali Riahi.

  1. 1. Crustal two- and three-dimensional models of the Gulf of Bothnia area based on wide-angle and normal-incidence seismic data

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Mohammed Ali Riahi; [1995]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER