Sökning: "Mohammad Asadzadeh"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mohammad Asadzadeh.

  1. 1. Convergence analysis of some numerical methods for neutron transport and Vlasov equations

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Mohammad Asadzadeh; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1986]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Convergence analysis; Neutron transport equation; Vlasov-Poisson equation; Finite element methods; Quadrature rule; Streamline-Diffusion method; Discontinuous Galerkin method;

    Sammanfattning : .... LÄS MER