Sökning: "Mitra Pikwer"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mitra Pikwer.

  1. 1. Hormonal factors in rheumatoid arthritis – Their impact on disease risk and severity

    Detta är en avhandling från Section of Rheumatology

    Författare :Mitra Pikwer; [2012]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Rheumatoid arthritis Hormonal factors;

    Sammanfattning : Rheumatoid arthritis (RA) is 4-6 times more common in women than men during the fertile years. For women, the incidence peaks shortly after menopause, and for men the risk is greater with higher age, when androgen levels drops. LÄS MER