Sökning: "Mirko Conti"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mirko Conti.

  1. 1. Effects of excess glucocorticoids on neural cell fate : long lasting consequences of adverse prenatal factors

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Neuroscience

    Författare :Mirko Conti; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2017]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : The developing nervous system is particularly vulnerable to high level of glucocorticoids (GCs). Excess GCs is often associated with decreased birth weight in relation to gestational age, and to increased risk of psychiatric disorders, like depression, later in life. LÄS MER