Sökning: "Miriam Thegel"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Miriam Thegel.

  1. 1. ¿Opiniones, normas o pura necesidad? La modalidad deóntica y la modalidad dinámica a través de deber y tener que

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Miriam Thegel; Uppsala universitet.; [2017]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; deontic modality; dynamic modality; Spanish modal verbs; subjectivity; intersubjectivity; source of the necessity; modalidad deóntica; modalidad dinámica; verbos modales; subjetividad; intersubjetividad; fuente de la necesidad; Romance Languages; Romanska språk;

    Sammanfattning : This study focuses on the notions of deontic and dynamic modality in Spanish and how they are expressed through the modal verbs deber ‘must’ and tener que ‘have to’. The analysis is based on a corpus of political debates from the European Parliament, conducted 2010‒2011 by Spanish MEPs. LÄS MER