Sökning: "Miniscrew"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Miniscrew.

  1. 1. Orthodontic anchorage with miniscrews : towards new possibilities

    Författare :Niels Ganzer; Malmö universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Orthodontics; Orthodontic anchorage procedures; Miniscrew; TAD; Miniimplant; MSI; Anchorage Capacity; Patients´ Perception; Health Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER