Sökning: "Miljö- och energisystem"

Visar resultat 1 - 5 av 89 avhandlingar innehållade orden Miljö- och energisystem.

 1. 1. On Sustainability of Biomass for Energy and the Governance Thereof

  Författare :Oskar Englund; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; sustainability; land use; spatial modelling; biomass production; certification; environmental legislation; biomass resources; ecosystem services; Bioenergy; GIS; biodiversity; governance;

  Sammanfattning : Due to concerns about climate change, energy security, and resource scarcity, non- renewable resources are increasingly being displaced by biomass. As with most human activities, the production of biobased products can be associated with negative impacts. Primarily, this relates to the biomass supply systems, i.e. LÄS MER

 2. 2. District-Heating Systems and Local Energy Strategies

  Detta är en avhandling från Department of Energy and Environmental Systems Studies, Lund university

  Författare :Leif Gustavsson; Mittuniversitetet.; Lunds universitet.; Lund University.; [1994]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik; District Heating Systems; Energy Strategies; Byggteknik; Civil engineering; Environmental impact; District-heating systems; Energy efficiency; Local energy systems; Cogeneration; Renewable energy; Biomass ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Improved Energy Efficiency and Fuel Substitution in the Iron and Steel Industry

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Gävle.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; iron and steel industry; energy efficiency; CO2 emissions; fuel substitution; fuel switch; excess heat; biomass gasification; bio-syngas; synthetic natural gas; SNG; energy market scenarios; energy management; barriers; driving forces; järn- och stålindustrin; energieffektivisering; CO2-utsläpp; bränslebyte; överskottsvärme; restvärme; förgasning; bio-syntesgas; syntetisk naturgas; SNG; energimarknadsscenarier; energiledning; hinder; drivkrafter;

  Sammanfattning : Halterna av växthusgaserna koldioxid (CO2), metan och kväveoxider har under de senaste 800 000 åren aldrig varit högre i atmosfären än vad de är idag. Detta resultat redovisades i IPCCs klimatrapport år 2013. LÄS MER

 4. 4. Influences from Building Energy Efficiency Refurbishment on a Regional District Heating System

  Detta är en avhandling från Gävle : Gävle University Press

  Författare :Tina Lidberg; Högskolan i Gävle.; Högskolan Dalarna.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; District heating; energy efficiency; building refurbishment; greenhouse gases; primary energy; Fjärrvärme; energieffektivitet; byggnadsrenovering; växthusgaser; primärenergi; Energy; Forests and Built Environments; Energi; skog och byggd miljö;

  Sammanfattning : Att förbättra energiprestanda hos befintliga byggnader är en viktig del i arbetet med att minska energianvändningen och i sin tur minska utsläpp av växthusgaser orsakade av mänsklig aktivitet samt att minska användningen av primärenergi.För att kunna utvärdera hur energieffektivisering av byggnader påverkar växthusgasutsläpp och primärenergianvändning behövs ett brett systemperspektiv som sätter byggnaden i sitt sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Efficient improvement of energy efficiency in small and medium- sized Swedish firms

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sandra Backlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Gävle.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy efficiency potential; small and medium- sized firms; energy management; energy audits; energy services; Energieffektiviseringspotential; små och medelstora företag; energiledning; energikartläggningar; energitjänster;

  Sammanfattning : Detta är en avhandling om effektiv implementering av energieffektiviseringsåtgärder i svenska små och medelstora företag. Syftet är att undersöka och diskutera potentialen för att på ett ekonomiskt effektivt sätt öka implementering av energieffektiva åtgärder i svenska företag. LÄS MER