Sökning: "Mike L. Samson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mike L. Samson.

  1. 1. Population mobility in the Netherlands 1880-1910 : a case study of Wisch in the Achterhoek

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Mike L. Samson; Uppsala universitet.; [1977]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

    Sammanfattning : .... LÄS MER