Sökning: "Mikael Ruotsi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mikael Ruotsi.

  1. 1. Svensk yttrandefrihet och internationell rätt : Den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten och dess relation till Europakonventionen, EU-rätten och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

    Författare :Mikael Ruotsi; Lotta Lerwall; Inger Österdahl; Vilhelm Persson; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Constitutional law; Freedom of expression; Proportionality; International law; Konstitutionell rätt; Constitutional Law; Public International Law; Folkrätt;

    Sammanfattning : In Swedish constitutional law freedom of expression is protected by three discrete constitutional acts; the Instrument of Government (IG), the Freedom of the Press Act (FPA) and the Fundamental Law on Freedom of Expression (FLFE). The IG grants protection to freedom of expression on similar terms as article 10 of the ECHR, article 19 of the ICCPR and article 11 of the EU Charter. LÄS MER