Sökning: "Mikael Corell"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mikael Corell.

  1. 1. Neuron-glial Interaction in the Developing Peripheral Nervous System

    Författare :Mikael Corell; Åsa Fex Svenningsen; Klas Kullander; Helgi Schöith; Heape Anthony; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Schwann cell; nonmyelinating Schwann cell; myelinating Schwann cell; development; proliferation; differentiation; myelin; neural stem cell; central nervous system; peripheral nervous system; enteric nervous system; N-cadherin; GABA; GAD; GABA B receptor; baclofen; CGP55485; Neuroscience; Neurovetenskap; Neuroscience; Neurovetenskap;

    Sammanfattning : The nervous system, including the brain, is the most sophisticated organ in the mammalian body. In such a complex network, neuron-glial interaction is essential and controls most developmental processes, such as stem cell fate determination, migration, differentiation, synapse formation, ensheathment and myelination. LÄS MER