Sökning: "Mikael Öman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mikael Öman.

  1. 1. Intraperitoneal 5-Fluorouracil treatment of cancer - clinical and experimental studies

    Detta är en avhandling från Umeå : Kirurgisk och perioperativ vetenskap

    Författare :Mikael Öman; Umeå universitet.; [2004]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; intraperitoneal; 5-fluorouracil; pancreas cancer; vasopressin; Xenon-clearance; Kirurgi; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; Surgery; kirurgi;

    Sammanfattning : Background:Pancreas cancer is a most aggressive malignancy. More than 80% of patients diagnosed with pancreas cancer, exhibit such advanced disease, that curative surgery is impossible. Systemic chemotherapy prolongs survival to 5-9 months. LÄS MER