Sökning: "Mika Lavento"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mika Lavento.

  1. 1. Boplatsvallen som bostad i Norrbottens kustland 5000 till 2000 före vår tideräkning : en studie av kontinuitet och förändring

    Författare :Erik Norberg; Thomas B Larsson; Mika Lavento; Umeå universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Semi-subterranean house; dwelling; settlement; history; land upheaval; meter above sea; Archaeology; Arkeologi;

    Sammanfattning : This thesis focuses on the use of the semi-subterranean house on the coast of Norrbotten during the period 5000–2000 BC. The term semi-subterranean house (in Swedish boplatsvall) became a new category of prehistoric remains in Norrbotten during the 1980s. LÄS MER