Sökning: "Michail B. Tendler"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Michail B. Tendler.

  1. 1. Applications of kinetic theory to laser and plasma physics

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Michail B. Tendler; Uppsala universitet.; [1978]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER