Sökning: "Michael Hörnquist"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Michael Hörnquist.

 1. 1. Gene networks from high-throughput data : Reverse engineering and analysis

  Författare :Mika Gustafsson; Michael Hörnquist; Jesper Tegnér; Reinhard Guthke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : Experimental innovations starting in the 1990’s leading to the advent of high-throughput experiments in cellular biology have made it possible to measure thousands of genes simultaneously at a modest cost. This enables the discovery of new unexpected relationships between genes in addition to the possibility of falsify existing. LÄS MER

 2. 2. Elevers möjligheter till lärande av matematiska resonemang

  Författare :Jonas Jäder; Michael Hörnquist; Mogens Niss; Konrad Schönborn; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : En av anledningarna till varför elever har svårigheter med matematik i skolan är att utantillinlärning utgör grunden för utbildningen för många av eleverna. Procedurella och konceptuella kunskaper behövs för att skapa en bred matematisk kompetens. LÄS MER

 3. 3. Att lära sig resonera : Om elevers möjligheter att lära sig matematiska resonemang

  Författare :Johan Sidenvall; Michael Hörnquist; Konrad Schörnborn; Lena Tibell; Kerstin Pettersson; Konrad Schönborn; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mathematical reasoning; problem solving; mathematics textbook; beliefs; mathematics tasks; opportunities to learn; upper secondary school; Mathematical reasoning; problem solving; mathematics textbook; beliefs; mathematics tasks; opportunities to learn; upper secondary school; Mathematical Reasoning; Problem Solving; Mathematics Textbook; Beliefs; Mathematics Tasks; Opportunities To Learn; Upper Secondary School; Matematiska resonemang ; Problemlösning ; Lärobok ; Uppfattningar ; Uppgifter ; Möjligheter till lärande ; gymnasiet; matematikdidaktik; didactics of mathematics; Matematiska resonemang; problem lösning; lärobok; uppfattningar; matematiska uppgifter; möjligheten att lära; gymnasiet;

  Sammanfattning : Students only learn what they get the opportunity to learn. This means, for example, that students do not develop their reasoning- and problem solving competence unless teaching especially focuses on developing these competencies. LÄS MER

 4. 4. Gene regulation models of viral genetic switches

  Författare :Maria Werner; Erik Aurell; Michael Hörnquist; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biological physics; Biologisk fysik;

  Sammanfattning : The recent decades of research in molecular biology have resulted in break-throughs concerning our knowledge of the genetic code, protein structures and functions of the different cellular components. With this new information follows an increased interest in constructing computational models of the biological systems. LÄS MER