Sökning: "Michael Grövdal"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Michael Grövdal.

  1. 1. DNA methylation and hypomethylating agents in high-risk myelodysplastic syndromes and acute myeloid leukemia

    Författare :Michael Grövdal; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : Epigenetic alterations are common in cancer. One example is aberrant hypermethylation of the promoters of tumor suppressor genes and hence silencing of gene expression. LÄS MER