Sökning: "Michael Batte"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Michael Batte.

  1. 1. Increasing efficiency of the breeding pipeline for East African highland bananas

    Författare :Michael Batte; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
    Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER