Sökning: "Mia Heikkilä"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mia Heikkilä.

  1. 1. Kommunikativa resurser för lärande : Barns gester, blickar och tal i tre skolmiljöer

    Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

    Författare :Mia Heikkilä; Uppsala universitet.; [2006]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communication; learning; multimodality; social semiotics; children; interaction; preschool; preschool-class; first grade; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

    Sammanfattning : The overall aim of this research has been to study how schools create possibilities for children to learn. Possibilities to communicate and to interact are seen as closely linked to a process of learn-ing in line with contemporary thinking of learning (Kress, 2003; Säljö, 2000; Selander, 2005). LÄS MER