Sökning: "Mette Hambraeus"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mette Hambraeus.

  1. 1. Sacrococcygeal teratoma from genetics to long-term follow-up

    Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

    Författare :Mette Hambraeus; [2019]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sacrococcygeal teratoma; long-term follow-up; urinary dysfunction; bowel dysfunction; prenatal; complications; genetics; mature; immature;

    Sammanfattning : .... LÄS MER