Sökning: "Mentaliseringsfömåga"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Mentaliseringsfömåga.

  1. 1. Knowing me, knowing you : Mentalization abilities of children who use augmentative and alternative communication

    Författare :Annette (Anett) Sundqvist; Jerker Rönnberg; Charlotta Plejert; Susan Balandin; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :Mentalization; active participation; social networks; children who use augmentative and alternative communication; Mentaliseringsfömåga; sociala nätverk; aktivt deltagande; barn som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

    Sammanfattning : The present thesis investigated several components important to the understanding of mentalization for children who use augmentative and alternative communication (AAC). The result of the thesis demonstrated that non-verbal mental age correlated significantly with mentalization tasks, and that the participants did not significantly differ compared to a nonverbal age-matched group of children without disabilities. LÄS MER