Sökning: "Meliha Mehmeti"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Meliha Mehmeti.

  1. 1. Immune Tolerance Mechanisms in Human Breast Cancer

    Författare :Meliha Mehmeti; Malmö Cancerimmunologi; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breast cancer; Immune tolerance; Toll-like receptors; DAMP; Wnt5a; TAMP; Myeloid-derived suppressor cells; Autoimmune regulator;

    Sammanfattning : .... LÄS MER