Sökning: "Medicinsk teknologi"

Visar resultat 1 - 5 av 115 avhandlingar innehållade orden Medicinsk teknologi.

 1. 1. Characterization and Energy Calibration of a Silicon-Strip Detector for Photon-Counting Spectral Computed Tomography

  Detta är en avhandling från Stockholm, Sweden : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Xuejin Liu; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Medicinsk teknologi; Medical Technology;

  Sammanfattning : Multibin photon-counting x-ray detectors are promising candidates to be applied in next generation computed tomography (CT), whereby energy information from a broad x-ray spectrum can be extracted and properly used for improving image quality and correspondingly reducing radiation dose. A silicon-strip detector has been developed for spectral CT, which operates in photon-counting mode and allows pulse-height discrimination with 8 adjustable energy bins. LÄS MER

 2. 2. Ultrasonic Methods for Quantitative Carotid Plaque Characterization

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Erik Widman; KTH.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicinsk teknologi; Medical Technology; Atherosclerosis; Cardiovascular Disease; Carotid Artery; Elasticity; ex vivo; in vivo; Phantom; Plaque; Polyvinyl Alcohol; Pulse Wave Imaging; Shear Wave Elastography; Speckle Tracking; Stroke; Ultrasound;

  Sammanfattning : Cardiovascular diseases are the leading causes of death worldwide and improved diagnostic methods are needed for early intervention and to select the most suitable treatment for patients. Currently, carotid artery plaque vulnerability is typically determined by visually assessing ultrasound B-mode images, which is influenced by user-subjectivity. LÄS MER

 3. 3. Assessment of Novel Molecular Prognostic Markers in Chronic Lymphocytic Leukemia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mohamed Arifin Bin Kaderi; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chronic lymphocytic leukemia; prognostic markers; single nucleotide polymorphisms; RNA-based markers; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics Medical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik Medicinsk genetik; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Genetics; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Medical laboratory science; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Medicinsk laboratorievetenskap; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Haematology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Hematologi; Clinical Genetics; Klinisk genetik; Molekylär medicin; Molecular Medicine; Oncology; Onkologi; Medicin; Medicine; Medical Genetics; Medicinsk genetik;

  Sammanfattning : The clinical course of chronic lymphocytic leukemia (CLL) is highly heterogeneous, which has prompted the search for biomarkers that can predict prognosis in this disease. The IGHV gene mutation status and certain genomic aberrations have been identified as reliable prognostic markers of clinical outcome for this disorder. LÄS MER

 4. 4. The Physical Axon Modeling, Simulation and Electrode Evaluation

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Malcolm Latorre; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Electrodes are used in medicine for detection of biological signals and for stimulating tissue, e.g. in deep brain stimulation (DBS). For both applications, an understanding of the functioning of the electrode, and its interface and interaction with the target tissue involved is necessary. LÄS MER

 5. 5. Non-invasive imaging for improved cardiovascular diagnostics Shear wave elastography, relative pressure estimation, and tomographic reconstruction

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :David Marlevi; KTH.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicinsk teknologi; Medical Technology; Medical imaging; Cardiovascular disease; Atherosclerosis; Hemodynamics; Ultrasound; Shear Wave Elastography SWE ; Magnetic Resonance Imaging MRI ; 4D flow MRI; Relative Pressure; Virtual Work-Energy; micro-Computed Tomography micro-CT ; Tomographic reconstruction; Pre-clinical imaging; Medicinsk avbildning; Hjärt-kärlsjukdomar; Ateroskleros; Hemodynamik; Ultraljud; Skjuvvågselastografi SWE ; Magnetresonanstomografi MRI ; 4D flödes-MRI; Tryckfall; Virtuellt flöde; mikro-Datortomografi mikro-CT ; Tomografisk rekonstruktion; Preklinisk avbildning;

  Sammanfattning : Medicinsk avbildning utgör idag en central del av modern klinisk diagnostik, och bildgivande diagnostikverktyg har kommit att i grunden förändra sättet på vilket dagligt kliniskt arbete utförs. Medicinsk bildteknik används också i stor utsträckning inom hjärt-kärldiagnostik, och i takt med att nya tekniker utvecklas kan förfinad information inhämtas: ultraljudsbaserad elastografi möjliggör avbildning av vävnaders mekaniska egenskaper, fyrdimensionella blodflödesmönster kan kartläggas genom 4D flödes-magnetresonanstomografi (MRI), och mikro-Datortomografi (mikro-CT) möjliggör preklinisk avbildning i mikrometerupplösning. LÄS MER