Sökning: "Media and Communication Science"

Visar resultat 1 - 5 av 264 avhandlingar innehållade orden Media and Communication Science.

 1. 1. Enhancing Salient Features in Volumetric Data Using Illumination and Transfer Functions

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Daniel Jönsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The visualization of volume data is a fundamental component in the medical domain. Volume data is used in the clinical work-flow to diagnose patients and is therefore of uttermost importance. LÄS MER

 2. 2. Att förklara människan Diskurser i populärvetenskapliga TV-program

  Detta är en avhandling från Lund : Media-Tryck, Lund University

  Författare :Malin Nilsson; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; human behavior; public service broadcasting; human nature; popular science; science documentaries; science on television; media analysis; discourse analysis; science and the media; Media analysis;

  Sammanfattning : The principle aim of the study is to describe, analyze and problemize the ways in which television science documentaries (within a public service context) discursively represent scientific theories, research results and conclusions about the origins of human nature and the causes of human behavior. The study covers 25 programs broadcasted by SVT and UR during a period of four years,2002-2005 , and 12 additional programs are used as a basis for discussion. LÄS MER

 3. 3. Travelling through time Students’ interpretation of evolutionary time in dynamic visualizations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jörgen Stenlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Örebro universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Evolution; visualization; time; learning; threshold; zooming;

  Sammanfattning : För att kunna förstå och ta ställning till utmaningar i form av exempelvis klimatförändringar, förlust av biodiversitet och antibiotikaresistens krävs kunskap om evolution. För att förstå evolution är det i sin tur viktigt att inse betydelsen av de tidsskalor som evolutionära processer omfattar. LÄS MER

 4. 4. Perspective Correct Hand-held Augmented Reality for Improved Graphics and Interaction

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ali Samini; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : With Augmented Reality, also termed AR, a view of the real world is augmented by superimposing computer-generated graphics, thereby enriching or enhancing the perception of the reality. Today, lots of applications benefit from AR in different areas, such as education, medicine, navigation, construction, gaming, and multiple other areas, using primarily head-mounted AR displays and AR on hand-held smart devices. LÄS MER

 5. 5. Communication space Spatial design in manufacturing industry

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Jennie Andersson Schaeffer; Mälardalens högskola.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Visual communication; visual management; spatial design; manufacturing industry; improvement process; Visuell kommunikation; visuelll styrning; rumslig gestalting; tillverkningsindustri; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Aesthetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Estetik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : The main concern of this licentiate thesis is to discuss how built space is used for communication in the manufacturing industry, from a visual communication perspective. The thesis presents and develops the notion of 'communication space' and presents a model to describe the relation between different factors in the communication space. LÄS MER