Sökning: "Meaning"

Visar resultat 11 - 15 av 2426 avhandlingar innehållade ordet Meaning.

 1. 11. Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer : äldre personers upplevelser samt dokumentation i patientjournalen

  Författare :Marina Sjöberg; Anna-Karin Edberg; Ingrid Bolmsjö; Ingela Beck; Britt‐Marie Ternestedt; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Existential loneliness; frail older people; palliative care; experiences; encounter; existential aspects; meaning; interview; retrospective record review; documentation; ill-being; well-being; Frail older people; Palliative care; Experiences; Encounter; Existential aspects; Meaning; Interview; Retrospective record review; Documentation; Ill-being; Well-being; Vårdvetenskap; Care science;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to illuminate the meanings of existential loneliness(EL) and describe how it was eased, as narrated by frail older people, as well as toexamine existential aspects documented in patient records in specialised palliative care.Two of the constituent studies of this thesis were qualitative with an explorative anddescriptive design (i. LÄS MER

 2. 12. The Normativity of Thought and Meaning

  Författare :Karl Karlander; Peter Pagin; Anandi Hattiangadi; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; meaning; normativity; Kripke; Wittgenstein; Boghossian; doxastic voluntarism; Toxin paradox; rationality; Theoretical philosophy; Teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy; teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : In recent years the normativity of thought and meaning has been the subject of an extensive debate. What is at issue is whether intentionality has normative features, and if so, whether that constitutes a problem for naturalistic attempts to account for intentional phenomena. LÄS MER

 3. 13. Managementinitiativ, mening och verksamhetsresultat : En retrospektiv studie av en teknikintensiv verksamhet

  Författare :Susanne Odar; Alf Westelius; Nils-Göran Olve; Åke Walldius; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sensemaking; meaning; management initiatives; initiative; empirical study; stability; change; Meningsskapande; mening; managementinitiativ; initiativ; empirisk studie; stabilitet; förändring; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : I denna studie betraktas en organisations utveckling med ett meningsskapande-perspektiv, vilket kort innebär att handlingar skapar mening och mening skapar handlingar. Weicks (1995) inflytelserika tankemodell av meningsskapande har utvecklats till en modell och metod som kan tillämpas på ett empiriskt material. LÄS MER

 4. 14. Meaning and Action in Sustainability Science : Interpretive approaches for social-ecological systems research

  Författare :Simon West; Lisen Schultz; Lorrae van Kerkhoff; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Meaning; interpretive; social-ecological system; complexity; science-policy interface; transformation; sustainability science methodology; Sustainability Science; vetenskap om hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Social-ecological systems research is interventionist by nature. As a subset of sustainability science, social-ecological systems research aims to generate knowledge and introduce concepts that will bring about transformation. Yet scientific concepts diverge in innumerable ways when they are put to work in the world. LÄS MER

 5. 15. Topos som meningsskapare : retorikens topiska perspektiv på tänkande och lärande geonom argumentation

  Författare :Maria Wolrath Söderberg; Lennart Hellspong; Tina Kindeberg; Anders Eriksson; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rhetoric; topoi; critical thinking; learning; Aristotle; Meaning making; Retorik; topos; doxa; kritiskt tänkande; pedagogik; Aristoteles; Retorik; Rhetoric;

  Sammanfattning : De flesta teorier om meningsskapande som är moderna inom ramen för den högskolepedagogiska diskursen i Sverige idag utgår från en perspektivisk kunskapssyn. Det kan emellertid vara svårt att realisera en didaktik som tar många synsätt på allvar i klassrummet utan att landa i hållningslös relativism. LÄS MER