Sökning: "Mattias Lorentzon"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mattias Lorentzon.

  1. 1. Aspects of osteoporosis and fracture risk assessment in primary dental care : attitudes, willingness to pay and evaluation of an automated software

    Författare :Joanna Gullberg; Christina Lindh; Mattias Lorentzon; Eva Levring Jäghagen; Malmö universitet; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Osteoporosis; radiography; dental;

    Sammanfattning : .... LÄS MER