Sökning: "Mattias Hedman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mattias Hedman.

  1. 1. Tumor radiosensitivity and proliferation as parameters for optimizing radiotherapy

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Oncology-Pathology

    Författare :Mattias Hedman; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2012]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Radiotherapy is a widely used method to treat malignant tumors. However, the sensitivity to the treatment varies between tumors, and local tumor control is not always achieved. The balance between treatment success and the side effects of the treatment affords important information for developing treatment schedules at patient population level. LÄS MER