Sökning: "Mats Sjölin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mats Sjölin.

  1. 1. Kommunalpolitiken i massmediernas spegel : En studie av dagspressens och lokalradions bevakning av fem kommuner

    Detta är en avhandling från Dialogos

    Författare :Mats Sjölin; [1985]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Politisk kommunikation; Politisk kommunikation;

    Sammanfattning : .... LÄS MER