Sökning: "Mats Myrstener"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mats Myrstener.

  1. 1. På väg mot ett stadsbibliotek. Folkbiblioteksväsendets framväxt i Stockholm t.o.m. 1927. Med en specialstudie av Klara församlingsbibliotek 1886-1911: bokbestånd, utlåning, låntagare

    Författare :Mats Myrstener; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER