Sökning: "Mats Hyvönen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mats Hyvönen.

  1. 1. Lokalpressens självbilder 1920-2010 Exemplet Gävleborg

    Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Mats Hyvönen; Högskolan i Gävle.; Mittuniversitetet.; [2014]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Presshistoria; pressens mediehistoria; lokalpress; lokala dagstidningar; självbilder; marknadsföring; meningsproduktion; självlegitimering;

    Sammanfattning : The newspaper press is in a state of flux, reflecting both technological, cultural, economic and political changes. The digitization of the media is expected to bring about major changes in the media landscape and many are predicting the demise of the traditional newspaper. LÄS MER