Sökning: "Mats Heide"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mats Heide.

  1. 1. Intranät – en ny arena för kommunikation och lärande

    Författare :Mats Heide; Institutionen för strategisk kommunikation; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; information and communication technology; Intranet; sense making; organizational learning; organizational communication; knowledge management; media; Journalistik; Press and communication sciences; kommunikation;

    Sammanfattning : During the 1990s, communication and learning attracted heightened attention in organizational contexts. Generally speaking, there is great faith in the significance of ICT for people’s learning. One form of technology which has had a great impact on Swedish organizations is the intranet. LÄS MER