Sökning: "Mats Högström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mats Högström.

  1. 1. The Recontextualisation of Social Pedagogy. A study of three curricula in the Netherlands, Norway and Ireland

    Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

    Författare :Pelle Hallstedt; Mats Högström; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; Sociologi; Sociology; welfare state; social pedagogy; recontextualisation; pedagogic discourse; higher education; ethnography; discourse analysis; classification and framing; Basil Bernstein; curriculum; Pedagogik; didaktik; Special didactics; Specialdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Humanities Social Sciences; Curriculum; Classification and framing; Discourse analysis; Ethnography; Higher education; Pedagogic discourse; Social pedagogy; Recontextualisation; Welfare state;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att beskriva, analysera och jämföra rekontextualiseringen av socialpedagogik i tre olika curriculum; I Nijmegen (Nederländerna), Lillehammer (Norge) och Sligo (Irland). Rekontextualisering, ett begrepp hämtat från Basil Bernstein, syftar på den transformation som sker när socialpedagogik flyttas in i ett undervisningssammanhang. LÄS MER