Sökning: "Mats Ahnlund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mats Ahnlund.

  1. 1. Norrbyskär : om tillkomsten av ett norrländskt sågverkssamhälle på 1890-talet

    Författare :Mats Ahnlund; Umeå universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Sågverk; Sverige; Västerbotten; Norrbyskär;

    Sammanfattning : .... LÄS MER