Sökning: "Matematiska resonemang"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Matematiska resonemang.

 1. 1. On Mathematical Reasoning : being told or finding out

  Författare :Mathias Norqvist; Johan Lithner; Bert Jonsson; Catarina Rudälv; Kristina Juter; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; mathematics education; creative reasoning; reasoning; cognitive proficiency; fMRI; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : School-mathematics has been shown to mainly comprise rote-learning of procedures where the considerations of intrinsic mathematical properties are scarce. At the same time theories and syllabi emphasize competencies like problem solving and reasoning. LÄS MER

 2. 2. Att lära sig resonera : Om elevers möjligheter att lära sig matematiska resonemang

  Författare :Johan Sidenvall; Michael Hörnquist; Konrad Schörnborn; Lena Tibell; Kerstin Pettersson; Konrad Schönborn; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mathematical reasoning; problem solving; mathematics textbook; beliefs; mathematics tasks; opportunities to learn; upper secondary school; Mathematical reasoning; problem solving; mathematics textbook; beliefs; mathematics tasks; opportunities to learn; upper secondary school; Mathematical Reasoning; Problem Solving; Mathematics Textbook; Beliefs; Mathematics Tasks; Opportunities To Learn; Upper Secondary School; Matematiska resonemang ; Problemlösning ; Lärobok ; Uppfattningar ; Uppgifter ; Möjligheter till lärande ; gymnasiet; matematikdidaktik; didactics of mathematics; Matematiska resonemang; problem lösning; lärobok; uppfattningar; matematiska uppgifter; möjligheten att lära; gymnasiet;

  Sammanfattning : Students only learn what they get the opportunity to learn. This means, for example, that students do not develop their reasoning- and problem solving competence unless teaching especially focuses on developing these competencies. LÄS MER

 3. 3. Matematiska resonemang i en lärandemiljö med dynamiska matematikprogram

  Författare :Mats Brunström; Kenneth Ruthven; Arne Engström; Anne Berit Fuglestad; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Mathematical reasoning; Task design; Dynamic mathematics software; matematiska resonemang; uppgiftsdesign; dynamiska matematikprogram; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : The overall problem that formed the basis for this thesis is that students get limited opportunity to develop their mathematical reasoning ability while, at the same time, there are dynamic mathematics software available which can be used to foster this ability. The aim of this thesis is to contribute to knowledge in this area by focusing on task design in a dynamic software environment and by studying the reasoning that emerges when students work on tasks in such an environment. LÄS MER

 4. 4. Elevers möjligheter till lärande av matematiska resonemang

  Författare :Jonas Jäder; Michael Hörnquist; Mogens Niss; Konrad Schönborn; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : En av anledningarna till varför elever har svårigheter med matematik i skolan är att utantillinlärning utgör grunden för utbildningen för många av eleverna. Procedurella och konceptuella kunskaper behövs för att skapa en bred matematisk kompetens. LÄS MER

 5. 5. Lärande i matematik : Om resonemang och matematikuppgifters egenskaper

  Författare :Yvonne Liljekvist; Héctor Perez Prieto; Johan Lithner; Per Nilsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; imitative and creative reasoning; educational design research; Imitativa och kreativa resonemang; designforskning; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Since mathematical tasks are central to the teaching of mathematics, it is crucial to extend our knowledge of the characteristic features of tasks that are conducive to student development of problem-solving and reasoning abilities as well as conceptual understanding. The aim of the dissertation is to investigate how different types of mathematical tasks affect student learning and choice of learning strategies. LÄS MER