Sökning: "Matematikklassrum"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet Matematikklassrum.

 1. 1. Flerspråkiga matematikklassrum : Diskurser i grundskolans matematikundervisning

  Författare :Eva Norén; Astrid Pettersson; Torbjörn Tambour; Paola Valero; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; multilingual mathematics classrooms; discourse; Swedishness; agency; identities; foreground; ethnography; socio-political; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate and analyze practices in multilingual mathematics classrooms in compulsory school in Sweden. By using ethnographic methods, mainly participant observation, data were collected in a number of multilingual mathematics classrooms in suburban areas of a major city. LÄS MER

 2. 2. Assessment Discourses in Mathematics Classrooms : A Multimodal Social Semiotic Study

  Författare :Lisa Björklund Boistrup; Astrid Pettersson; Staffan Selander; Torbjörn Tambour; Stephen Lerman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics classrooms; classrooms; assessment; discourses; social semiotics; multimodality; feedback; mathematics competence; matematikklassrum; klassrum; bedömning; diskurser; socialsemiotik; multimodalitet; återkoppling; matematisk kompetens; Education; Pedagogik; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : This is a study of assessment in mathematics classrooms and assessment is here regarded as a concept with broad boundaries including e.g. diagnostic tests, portfolios, and acts in teacher-student communication. LÄS MER

 3. 3. Handlingar i matematikklassrummet : En studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus

  Författare :Margareta Engvall; Joakim Samuelsson; Karin Forslund Frykedal; Astrid Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mathematics classroom; mathematics teaching; mathematics competence; possible learning; classroom culture; classroom communication; manipulatives; teaching strategies; activity theory; mathematics education; Matematikklassrum; matematikundervisning; matematisk kompetens; möjligt lärande; klassrumskultur; klassrumskommunikation; laborativt material; arbetsformer; verksamhetsteori; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och förstå matematikundervisning på lågstadiet. Mer precist är syftet att undersöka vad denna undervisning ger elever i några klassrum möjlighet att lära då undervisningsinnehållet är skriftliga räknemetoder för addition och  ubtraktion. LÄS MER

 4. 4. Representationer av tal i bråkform : En studie om matematikundervisning på mellanstadiet

  Författare :Cecilia Sveider; Joakim Samuelsson; Jonas Hallström; Angelica Kullberg; Yvonne Liljekvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics classroom; representations; fractions; variation theory; mathematics education; middle school; matematikklassrum; representationer; tal i bråkform; variationsteori; matematikdidaktik; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syfte med avhandlingen är att skapa förståelse för lärares undervisning om tal i bråkform på mellanstadiet. Avhandlingen består av två delstudier. I delstudie I studeras hur lärare och elever använder laborativa material för att representera tal i bråkform. LÄS MER

 5. 5. Exploring student collaboration during Data Generation in the Statistics Classroom : An Inferentialist Perspective

  Författare :Abdel Seidouvy; Maike Schindler; Ola Helenius; Dani Ben-Zvi; Örebro universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Inferentialism; Collaboration; Data generation; Statistics;

  Sammanfattning : This dissertation explores student collaboration during data generation in statistics. The first aim is to put the semantic theory of inferentialism to work and develop a theoretical lens for exploring student collaboration during data generation. LÄS MER