Sökning: "Marx"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet Marx.

 1. 1. Chemo-enzymatic cascades for the synthesis of chiral high-value chemicals

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Lisa Marx; KTH.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Chiral amines are frequent in today´s top selling pharmaceuticals. Classical organic synthesis of pharmaceuticals is often work intensive involving many synthesis steps, the use of protection group chemistry, heavy metal catalysts and chiral crystallization techniques. LÄS MER

 2. 2. Lesefreude und Lernerorientierung Eine Untersuchung von Lehrerentscheidungen beim Lesen eines Romans in einer Schülergruppe im schwedischen Unterricht Deutsch als Fremdsprache

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Angela Marx Åberg; Linnéuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher decision-making; teaching literature; language teaching; task formulation; choice of text; learner autonomy; complexity; research on teaching; Literaturdidaktik; Fremdsprachendidaktik; Entscheidungen; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages German language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Tyska språket; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Tyska – didaktisk inriktning; German Education;

  Sammanfattning : In this study, teaching is seen as a complex decision-making situation, where different factors that influence the teaching and learning process are interwoven and connected with each other. To describe and analyse the complexity of teaching literature in a foreign language instruction setting is the aim of the study. LÄS MER

 3. 3. Från Marx till marxism: En stduie av Karl Marx och marxismens framväxt

  Detta är en avhandling från Göteborg : Daidalos

  Författare :Per Månson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Marx; marxism; Tyskland; Ryssland; refomism; revolution;

  Sammanfattning : Detta är en analys av hur Karl Marx livsverk utformades till "proletär världsåskådning" åren efter Marx död och hur denna ideologi sprängdes sönder under intryck från de motsättningar som fanns i de två länder – Tyskland och Ryssland – där marxismen spelade den viktigaste rollen. Analysen går fram till 1920... LÄS MER

 4. 4. Mellan massan och Marx en studie av den politiska kampen inom fackföreningsrörelsen i Hofors 1917-1946

  Detta är en avhandling från Umeå : Historiska studier, Umeå universitet

  Författare :Stefan Dalin; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; the local council of the Social Democratic Party; socialists; social democrats; left-wing social democrats; the Labour Movement; working class; Comintern; The Swedish Metal Workers’ Union; The Swedish Trade Union Confederation; radicalism; local trade union environment; 20th century; norms; political culture.; trade union; communists; Hofors;

  Sammanfattning : The thesis concentrates on Hofors and a local trade union environment between 1917 and 1946, where important parts of the trade union’s power were held by parties to the left of the social democrats. The overall aim is to problemize and discuss the issue of what characterised and made possible this deviation from the usual picture of a trade union movement dominated by social democracy. LÄS MER

 5. 5. Människoskymning : Främlingskap, frihet, och Hegels problem hos Karl Marx och Ernst Jünger

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Johan Tralau; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Alienation; liberty; individuality; political theory; subject; self; utopia; G W F Hegel; Karl Marx; Ernst Jünger; Entfremdung; Freiheit; Individualität; politische Theorie; Subjekt; Selbst; Utopie; Statsvetenskap; Förfrämligande; främlingskap; frihet; individualitet; politisk teori; subjekt; själv; utopi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : This thesis is about the problem of alienation, that is, the fact that man can experience society, nature and his fellow human beings as something strange and even threatening. One way of dealing with this dilemma was envisaged by Hegel, who held that alienation could be superseded when the alienated person discovered the alien object as part of himself. LÄS MER