Sökning: "Martina Summer Meranius"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Martina Summer Meranius.

  1. 1. "Era delar är min helhet" : En studie om att vara äldre och multisjuk

    Författare :Martina Summer Meranius; Ingergerd Fagerberg; Karin Dahlberg; Kenneth Asplund; Linnéuniversitetet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ageing; comorbidity; gerontological nursing; nursing homes; older people; ordinary housing; phenomenology; Caring sciences; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Nursing;

    Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to describe what it means to be old and live with multimorbidity. An additional aim is to examine and describe the contextual meaning of the phenomenon in ordinary housing and nursing homes, and a third aim is to deepen our understanding of the situation for old people who also are ill. LÄS MER