Sökning: "Martina Gaspari"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Martina Gaspari.

  1. 1. Molecular mechanisms for transcription in mammalian mitochondria

    Författare :Martina Gaspari; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; mitochondria; oxidative phosphorylation; mtDNA; transcription; TFAM; TFB1M TFB2M; POLRMT; promoter recognition; CSB II;

    Sammanfattning : The circular double stranded mitochondrial genome (mtDNA), which is about 16,600 bp in humans and 16,300 bp in mice, encodes 13 of the -90 different proteins present in the respiratory chain of mammalian mitochondria. The remaining components of the respiratory chain are encoded by nuclear genes and imported into the mitochondrial network. LÄS MER