Sökning: "Martin Stenström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Martin Stenström.

  1. 1. Natural killer T cell subsets and regulation of autoimmune diabetes

    Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

    Författare :Martin Stenström; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; serology; transplantation; CD1d; NKT cells; Immunology; autoimmune diabetes; serologi; Immunologi;

    Sammanfattning : This thesis is focused on natural killer (NK) T cells. NKT cells recognize lipids and glycolipids, rather than peptides, in the contents of the antigen presenting molecule CD1d. LÄS MER