Sökning: "Martin Röllgårdh"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Martin Röllgårdh.

  1. 1. Bilder av lokal näringslivsutveckling exemplet Värnamo

    Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

    Författare :Martin Röllgårdh; Anders Malmberg; Kjell Haraldsson; Lars Larsson; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Local business development; discourse analysis; economic geography; industrial districts; path-dependency; social capital; knowledge bases; creative class; place attractiveness; strategic choices; Lokal näringslivsutveckling; diskursanalys; ekonomisk geografi; industriella distrikt; stigberoende; socialt kapital; kunskapsbaser; kreativ klass; platsattraktivitet; strategiska val; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Kulturgeografi; Social and Economic Geography;

    Sammanfattning : The main aim of this licentiate thesis is to examine how local actors in a medium-sized Swedish municipality, Värnamo, in their role as decision-makers at the local arena, describe and explain the preconditions and strategies for local economic and social development. The analysis uses semi-structured interviews to reveal the connections between the local actors representations of social and economic structures and their representations of central and future strategic choices. LÄS MER