Sökning: "Martin Molin Delaktighet"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Martin Molin Delaktighet.

  1. 1. Att vara i särklass om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Martin Molin; Högskolan Väst.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social work; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; participation; intellectual disability; special education; autonomy; belonging; involvement; specialundervisning; gymnasieskolan; Sverige; personer med funktionshinder; delaktighet; gymnasiesärskolan; utvecklingsstörning;

    Sammanfattning : In the Swedish debate concerning disability issues it has been shown, as in many other countries, that the concept ‘participation’ has been used in a very vague and obscure way. For example, at an ideological level the concept often refers to ‘accessibility’. LÄS MER