Sökning: "Martin Henkel"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Martin Henkel.

 1. 1. Service-based Processes : Design for business and technology

  Författare :Martin Henkel; Paul Johannesson; Michel Leonard; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Business Process Models; Service Oriented Computing; SOC; SOA; Service Engineering; Computer and systems science; Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : The concepts of processes and services can be used to structure both businesses and software systems. From a business perspective, the use of processes promises efficient management of organizations. LÄS MER

 2. 2. Towards an Approach for Efficiency Evaluation of Enterprise Modeling Methods

  Författare :Banafsheh Khademhosseinieh; Kurt Sandkuhl; Ulf Seigerroth; Sture Hägglund; Martin Henkel; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Enterprise Modeling; Efficiency Evaluation; Quality;

  Sammanfattning : Nowadays, there is a belief that organizations should keep improving different aspects of theirenterprise to remain competitive in their business segment. For this purpose, it is required to understand the current state of the enterprise, analyze and evaluate it to be able to figure out suitable change measures. LÄS MER

 3. 3. Elektroniska marknadsplatser : IT-stöd för små och medelstora leverantörer

  Författare :Johan Petersson; Göran Goldkuhl; Karin Axelsson; Fredrik Karlsson; Martin Henkel; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Electronic marketplaces; Information systems; Small and medium -sized enterprises; Practice theory; Elektroniska marknadsplatser; informationssystem; små och medelstora företag; praktikteori;

  Sammanfattning : Den här avhandlingens ämne är elektroniska marknadsplatser och hur sådana bör utformas utifrån mindre leverantörers perspektiv. Med leverantörer avses här de säljande företag som använder marknadsplatser som mellanhand för att sälja varor och tjänster. LÄS MER