Sökning: "Martin Bucht"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Martin Bucht.

  1. 1. Markanknutna gemensamma nyttigheter en analysmodell för byggande, underhåll, användning och finansiering

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

    Författare :Martin Bucht; KTH.; [2006]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Land use planning; public utilities; law and economics; economic efficiency; property rights; decision-making procedures; collective action; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

    Sammanfattning : This thesis deals with appropriate legislation concerning common utilities, such as infra-structural facilities and natural resources, which can regulate construction, maintenance, use and financing. Appropriate legislation can be viewed in the two main perspectives, effi-ciency and equity, and the thesis concerns primarily on efficiency. LÄS MER