Sökning: "Mars"

Visar resultat 1 - 5 av 222 avhandlingar innehållade ordet Mars.

 1. 1. Mars : plasma environment and surface

  Författare :Ella Carlsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysik; Fysik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis treats parts of the solar wind interaction with the Martian atmosphere and the water-related features known as gullies. The composition of the escaping plasma at Mars has been investigated in an analysis of data from the IMA sensor, which is a part of the ASPERA-3 instrument suit onboard the European satellite Mars Express. LÄS MER

 2. 2. Musikaliskt lärande i kulturmöte : En fallstudie av gambiska och svenska ungdomar i samspel

  Författare :Annette Mars; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : In this licentiate thesis, I study how young people from two different countries, Sweden and the Gambia, learn music in interaction with each other within the context of a concert project carried out in the Gambia. This study in music education is inspired by ethnomusicology and anthropology. LÄS MER

 3. 3. När kulturer spelar med i klassrummet : En sociokulturell studie av ungdomars lärande i musik

  Författare :Annette Mars; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker ungdomars lärande i musik utifrån ett sociokulturellt perspektiv. De två delstudierna är genomförda med en teoretisk utgångspunkt som gör gällande att människor lär sig musik i samspel med andra människor samt att de använder sig av medierande verktyg i de lärsituationer de deltar i, vidare involveras den proximala utvecklingszonen, samt muntlig och skriftlig lärandekultur. LÄS MER

 4. 4. Ion escape from Mars : measurements in the present to understand the past

  Författare :Robin Ramstad; Stas Barabash; Yoshifumi Futaana; David Brain; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mars; escape; solar wind; evolution; CME; coupling; plasma; atmosphere; Space Physics; rymdfysik;

  Sammanfattning : Present-day Mars is a cold and dry planet with a thin CO2-dominated atmosphere comprising only a few ­­­mbar pressure at low altitudes. However, the Martian surface is marked with valley networks, hydrated mineral clays, carbonates and the remains of deltas and meandering rivers, i.e. LÄS MER

 5. 5. The Chevreton tensor and its trace

  Författare :Ingemar Eriksson; Marc Mars; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : In this thesis we investigate the Chevreton tensor in Einstein-Maxwell theory. It was introduced in 1964 as the counterpart, for electromagnetic fields, of the well-known Bel-Robinson tensor of the gravitational field. We prove that, in the absence of electromagnetic sources, this tensor is completely symmetric. LÄS MER