Sökning: "Marja Schuster"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marja Schuster.

  1. 1. PROFESSION OCH EXISTENS : En hermeneutisk studie av asymmetri och ömsesidighet i sjuksköterskors möten med svårt sjuka patienter

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för samhälle, kultur och lärande (LHS)

    Författare :Marja Schuster; Stockholms universitet.; [2006]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hermeneutic; nursing; professional encounter; suffering; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Professional encounter; asymmetry; reciprocity; the self; the other; hermeneutics; friendship; love; touch; caring;

    Sammanfattning : Profession and Existence. A Hermeneutical Study of Asymmetry and Reciprocity in Nurses Encounters with Severely Ill PatientsThe purpose of this study is to investigate how nurses constitute themselves in encounters with severely ill suffering patients. LÄS MER