Sökning: "Marit Melhuus"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marit Melhuus.

  1. 1. Nye skabelsesberetninger om æg, sæd og embryoner : Et etnografisk studie af skabelser på sædbanker og fertilitetsklinikker

    Författare :Stine Adrian; Nina Lykke; Marit Melhuus; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :Gender studies; Assisted reproduction; creation stories; material-discursive relations; agency; emotions; situated knowledges; nature culture; gender; ethnography; performativity; feminist new materialist theory; sexual dimorphism; Genusforskning; Assisterad befruktning; skapelseberättelser; materiellt-diskursiva relationer; agens; känslor; situated knowledges; natur kultur; kön; etnografi; performativitet; feministisk ny materialitesteori; visuella representationer; köns dimorfism;

    Sammanfattning : Avhandlingen handlar om användandet av assisterad befruktning i Danmark och Sverige. Teknologierna är intressanta eftersom de skapar möjligheter för barn att födas som annars inte skulle ha blivit till. De utmanar också normerande föreställningar om sexualitet, etnicitet, normalitet, ålder, kön och släktskap. LÄS MER