Sökning: "Marike Gabrielson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marike Gabrielson.

  1. 1. The mitochondrial protein SLC25A43 and it's possible role in HER2-positive breast cancer

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

    Författare :Marike Gabrielson; Örebro universitet.; [2013]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biomedicin; Biomedicine;

    Sammanfattning : .... LÄS MER