Sökning: "Marika Stenberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marika Stenberg.

  1. 1. Foraging behaviour in benthivorous fish

    Författare :Marika Stenberg; Biologiska institutionen; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; Marinbiologi; resource assessment; giving-up densities; predation risk; foraging behaviour; limnology; marine biology; Ekologi; akvatisk ekologi; limnologi; group foraging; benthivorous fish; aquatic ecology; Hydrobiology; Ecology;

    Sammanfattning : The foraging ability of an organism is essential since it affects various traits, e.g. growth, reproduction effort, social status and, ultimately, fitness. LÄS MER